Resmi Gazete’de bugün (15 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Unsurunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6036)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6037)

–– Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6038)

–– Ekli Listede İsimleri Belirtilen Turizm Bölgesi ve Turizm Merkezlerinin Hudutlarının Yine Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6039)

–– Vilayet Özel Yönetimleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli Yönetim Birliklerinin İşçi Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine Ait Tarz ve Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yordam ve Temeller (Karar Sayısı: 6040)

–– Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Muhafaza Birliği Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6041)
–– Tokat Havalimanının Memleketler arası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6042)

–– Ekli Kroki ile Listede Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6043)

–– Kayseri ve Kırşehir Vilayetlerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6044)

–– Van İli, Edremit İlçesi, Eski Cami ve Yeni Cami Mahalleleri Hudutları İçerisinde Yer Alan Kimi Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6045)

–– Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Tunus Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Taşınmazların, Toplu Konut Yönetimi Başkanlığınca Başlatılan Konut Projesi Kapsamında Muhtaçlık Duyulan Yapılaşmanın Acilen Sağlanması Gayesiyle Anılan Başkanlık Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6046)

–– Sakarya İli, Karasu İlçesi, Üst İncilli Mahallesinde Bulunan Taşınmazın, Karasu Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6047)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Bolu İli Sonları İçerisinde Bulunan Taşınmazların, TKİ Genel Müdürlüğü İsmine Tescil Edilmek Üzere Anılan Genel Müdürlük Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6048)

–– Malatya İli Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6049)

–– Malatya İli, Hekimhan İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında Kimi Taşınmazların, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6050)

–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan Kimi Taşınmazların, Dilovası Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6051)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazıköy Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6052)

–– Türkiye Afet Müdahale Planının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6053)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485)

HÂKİMLER VE SAVCILAR ŞURASI KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Tarz ve Temellere Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kompost Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ziraî Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Ait Uygulama Asılları Bildirimi (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/4 (Değişik İşler), K: 2022/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2017/36237 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2018/31084 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.